Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden webshop

Artikel 1: Definities

 • Onderneming: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft, alsmede zijn verenigingen
 • Consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen;
 • Overeenkomst op afstand: iedere overeenkomst die tussen de onderneming en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de onderneming en de consument en waarbij, tot op en met inbegrip van het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand
 • Techniek voor communicatie op afstand: ieder middel dat, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van onderneming en consument, kan worden gebruikt voor de sluiting van de overeenkomst tussen deze partijen
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht
 • Herroepingsrecht: mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand, zonder opgave van redenen
 • Dag: kalenderdag
 • Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid
 • Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel dat een fysieke persoon of rechtspersoon in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan, op een wijze die deze informatie voor hem toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een tijdsduur die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie kan dienen, en die een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. Voor zover deze functionaliteiten bewaard worden, kunnen als duurzame gegevensdrager beschouwd worden het papier of, in een digitale omgeving, een e-mail ontvangen door de bestemmeling of een elektronisch document bewaard op een opslagapparaat of toegevoegd aan een e-mail ontvangen door de bestemmeling

Artikel 2: Identiteit van de ondernemer

Maatschappelijke naam: Aggerem BV
Handelsnamen: IoT Essentials en iotessentials.be
Adres: Schansvijverstraat 68, 3581 Beverlo
KBO-nummer: 0798.085.811
BTW-nummer: BE0798.085.811
RPR Antwerpen afdeling Hasselt
Bankrekeningnummer: BE69 7310 5599 8778
Telefoonnummer: +32 11 96 78 93
E-mail: info@iotessentials.be

Artikel 3: Intellectuele eigendom

IoT Essentials en www.iotessentials.be zijn eigendom van Aggerem BV.

Artikel 4: Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 • Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking gesteld worden op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 5: Het aanbod

 • IoT Essentials biedt de consument de mogelijkheid producten online aan te kopen op de webshop.
 • De producten die worden aangeboden voor verkoop, zijn de producten die op de website beschikbaar zijn, samen met een beschrijving van hun voornaamste eigenschappen.
 • De producten worden ongemonteerd aangeboden en geleverd, tenzij dit uitdrukkelijk anders vermeld is.
 • IoT Essentials is slechts gehouden tot een middelenverbintenis in verband met de omschrijving van haar online aanbod. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod en de prijs zullen IoT Essentials niet binden.
 • Indien bestelde goederen onbeschikbaar zijn, zal de consument hiervan zo snel mogelijk geïnformeerd worden. De consument heeft de mogelijkheid de bestelling te wijzigen of te annuleren. Het bedrag dat de consument betaald heeft, zal onverwijld terugbetaald worden. IoT Essentials kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de onbeschikbaarheid van goederen.

 Artikel 6: Wettelijk herroepingsrecht

 • Informatie omtrent het herroepingsrecht

  1. U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen de overeenkomst te herroepen zonder opgave van reden en zonder kosten (tenzij voor de kosten vermeld in artikel 6.3c + 6.3e). De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit neemt.
  2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kan hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping (art. 6.4), maar u bent hiertoe niet verplicht.
  3. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn verstreken is.

 • Beperking herroepingsrecht. De consument kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:
  1. Dienstenovereenkomsten na volledig uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd
  2. De levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
  3. De levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn
  4. De levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid
  5. De levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken
  6. De levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten
  7. De levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft
  8. Overeenkomsten waarbij de consument de onderneming specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; wanneer echter de onderneming bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent waar de consument niet expliciet om heeft gevraagd, of andere goederen levert dan vervangstukken die noodzakelijk gebruikt worden om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren, is het herroepingsrecht op die aanvullende diensten of goederen van toepassing
  9. De levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken
  10. De levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties
  11. Overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling
  12. De terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, vervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien
  13. De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest
  14. De overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen
 • Gevolgen herroeping
 1. Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (uitgezonderd eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de goedkoopste standaard levering) onverwijld en niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte gesteld zijn van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, terug.
 2. De terugbetaling geschied met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zullen geen kosten in rekening worden gebracht voor deze terugbetaling.
 3. De klant dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft meegedeeld, aan ons (IoT Essentials, Schansvijverstraat 68, 3581 Beverlo) terug te zenden of te overhandigen. De klant staat in voor deze verzendkosten.
 4. IoT Essentials mag de terugbetaling uitstellen, tot zij de goederen heeft teruggekregen, of tot de klant heeft aangetoond dat de goederen teruggezonden zijn, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
 5. De klant is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
 • Modelformulier herroeping

           Zie bijlage 1 + link document

 • Terugbetalingen

  Elke terugbetaling zal automatisch gebeuren op de rekening die de consument heeft gebruikt voor de betaling.

 Artikel 7: De prijs

 • Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 • Alle prijzen op de site zijn in euro en inclusief 21% BTW.

Artikel 8: Conformiteit en garantie

 • De ondernemer garandeert dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.
 • De ondernemer garandeert ook dat de producten voldoen aan de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen.
 • Gebreken in de goederen moeten binnen 2 maanden na de levering schriftelijk meegedeeld worden aan IoT Essentials.
 • De consument heeft een wettelijke garantie van twee jaar, te rekenen vanaf de afhaling of levering wat betreft eventuele gebreken aan de geleverde goederen
 • Indien de consument zich wenst te beroepen op de wettelijke garantie na het vaststellen van een gebrek, dient de consument dit gebrek hoogstens twee maanden na de datum waarop het gebrek vastgesteld werd door de consument via e-mail te melden aan IoT Essentials en dit op straffe van verval.
 • De wettelijke garantie dekt enkel gebreken die reeds bestaan bij de levering en is nooit van toepassing op gebreken die ten gevolge van normale slijtage, verwaarlozing, gebruik van het product in strijd met het doel van het product, het gebruik van het product in strijd met de gebruiksinstructies, aanpassingen aan het product, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik zijn ontstaan.
 • Indien de consument beroep doet op de fabrikant, zijn alle kosten te zijnen laste. De garantie vervalt indien een niet door IoT Essentials aangewezen derde tussenkomt.

 Artikel 9: Levering en uitvoering

 • IoT Essentials zal de bevestigde bestellingen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de bestelling door de consument uitvoeren, tenzij anders is overeengekomen. Indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de consument hiervan uiterlijk binnen 30 dagen na het plaatsen van de bestelling bericht ontvangen. De consument heeft in dit geval het recht de overeenkomst zonder bijkomende kosten te ontbinden. IoT Essentials zal het bedrag van de bestelling onverwijld terugbetalen.
 • De producten worden bij de consument geleverd door IoT Essentials of door een koerierdienst in opdracht van IoT Essentials.
  De leveringsdienst of IoT Essentials kan bij levering een identiteitsbewijs of de bevestigingsmail vragen ter controle van de bestelling.

Artikel 10: Betaling

De betaling van de aankopen gebeurt via elektronische betaling. De consument betaalt via Bancontact.

Artikel 11: Risico- en eigendomsoverdracht

 • Het risico gaat over op de consument wanneer de zaken aan de eerste vervoerder worden afgegeven ter verzending aan de consument in overeenstemming met de overeenkomst.
 • De geleverde goederen blijven exclusieve eigendom van IoT Essentials tot het moment van de volledige betaling van elke schuld die voortvloeit uit de verkoopovereenkomst voor de consument.

Artikel 12: Overmacht

IoT Essentials kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onbeschikbaarheid van goederen of laattijdige levering die buiten haar macht ligt.

Artikel 13: Geschillenregeling

Indien één of meerdere artikelen of onderdelen van artikelen van deze algemene voorwaarden nietig zouden worden verklaard, blijven de andere artikelen en onderdelen van de algemene voorwaarden niettemin van toepassing.

Artikel 14: Wijziging van de algemene voorwaarden

IoT Essentials behoudt zich het recht te allen tijde wijzigingen aan te brengen aan deze algemene voorwaarden.

Artikel 15: Contact

Indien de consument vragen of klachten heeft in verband met zijn bestelling, kan zij terecht bij IoT Essentials via info@iotessentials.be of +32 11 96 78 93.

Artikel 16: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

 • Partijen zullen alle betwistingen betreffende de uitvoering en interpretatie van de overeenkomsten (incl. algemene voorwaarden) tussen IoT Essentials en de klant uitsluitend voorleggen aan het Vredegerecht/de Rechtbank van de plaats waar Aggerem BV op het moment van aanhangig making haar maatschappelijke zetel heeft.
 • Alle overeenkomsten tussen IoT Essentials en de klant zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht.

Laatst bijgewerkt op 23 oktober 2023

De “Algemene voorwaarden webshop” worden aangevuld door, maar hebben voorrang op de beneden vermelde “Algemene verkoopsvoorwaarden” indien tegenstrijdig.

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Een bestelling, ook die genoteerd door onze agenten of vertegenwoordigers, is slechts bindend indien ze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aanvaard. Annulering van de bestelling is niet mogelijk, tenzij na voorafgaand schriftelijk akkoord.

2. Goederen/diensten worden geleverd binnen de in de overeenkomst vermelde termijn. Goederen blijven de eigendom van de verkoper tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en interesten. Niettemin zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van het verkochte goed integraal worden gedragen door de koper vanaf het moment van verkoop van het goed.

3. De koper dient te zorgen dat de diensten en/of de goederen door de verkoper op een normale manier kunnen geleverd en geïnstalleerd worden op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip, en zo ondermeer te zorgen voor de bereikbaarheid van de leveringsplaats. Indien hieraan niet is voldaan is de koper ertoe gehouden alle schade, met inbegrip van de wachturen, bewaringskosten en kosten voor het behoud van de zaak, in hoofde van de verkoper te vergoeden.

4. De koper dient de geleverde goederen/diensten onmiddellijk na te zien. Eventuele gebreken moeten zo snel mogelijk en ten laatste dertig kalenderdagen na de levering door middel van een aangetekend schrijven aan de verkoper worden gemeld. Na die termijn staat de verkoper enkel nog in voor verborgen gebreken die de zaak ongeschikt maken voor het gebruik waartoe ze bestemd zijn, voor zover de goederen inmiddels niet werden verwerkt en voor zover de verkoper de gebreken kende of behoorde te kennen. De koper verwittigt de verkoper uiterlijk binnen de zeven kalenderdagen, na het ontdekken van het verborgen gebrek, van het bestaan van het verborgen gebrek door middel van een aangetekend schrijven met een gedetailleerde beschrijving van het gebrek. Klachten wegens verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de koper niet op.

5. Met uitzondering van hetgeen is omschreven in het vorige artikel, is de verkoper niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door ons geleverde of verkochte goederen, behalve in geval van zware fout of opzet. De aansprakelijkheid van de verkoper is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde goederen/diensten. In geen geval kan de verkoper worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten, beperking van rendement of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel aan de koper als aan derden. De verkoper draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de fout van aangestelden, zelfs niet in geval van opzet of zware fout. De koper dient in dat laatste geval de aangestelde rechtstreeks aan te spreken.

6. Behoudens uitdrukkelijk een schriftelijke andere afspraak, is de factuur betaalbaar binnen de veertien kalenderdagen na factuurdatum. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een jaarlijkse intrest van 12% en een forfaitaire vergoeding van 10%, met een minimum van 50 EUR. Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft de verkoper het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.

7. Wanneer de koper zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de verkoper het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de acht werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding.

8. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen die in het kader van deze overeenkomst rijzen, kunnen enkel voor de rechtbanken van Hasselt gebracht worden.

Laatst bijgewerkt op 22 april 2023

Winkelwagen